Gemeentelijke groenprojecten

Groen in bebouwde omgeving

Het Stadlandschap Leie en Schelde werkt samen met de lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen aan projecten omtrent buurtgroen, beeldkwaliteit en biodiversiteit in bebouwde omgeving. Deze projecten zijn een samenwerking tussen de stad/gemeente en het Stadlandschap. De projecten moeten steeds passen binnen de doelstellingen van het Stadlandschap en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, landschap en beleving.

Naast een partnerschap in gelijkwaardige input en medewerking, wordt door beide partners ook een gelijk budget voor deze projecten voorzien.  

Welk type projecten?  

 • Herinrichten openbaar groen naar speel- en/of biodivers groen: speeltuintjes, braakliggende terreinen, delen van een park of grasvlakte, … met een maximum van 2500m².  Grotere oppervlaktes worden enkel aangepakt na voorafgaand overleg met en goedkeuring van het Stadlandschap 
 • Aanplant van publieke boomgaarden, pluktuinen ... 
 • Inrichting volkstuinen: randbeplanting, poelen, wadi’s 
 • Aanleg KLEs langs trage wegen (op eigendom stad/gemeente) 
 • Zoemrijke graslanden: terreinvoorbereiding, zaaizaad en regie van de werken Noot: Deze terreinen dienen te voldoen aan enkele voorwaarden en kunnen pas in aanmerking komen na goedkeuring van de landschapsconsulent. Enkele criteria zijn:
  • Terrein ligt in volle zon
  • Geen intensieve bemestingsgeschiedenis en herbicidengebruik
  • Het terrein wordt niet intensief betreden door passanten en zonder al te grote actuele natuurwaarde.
  • Terreinen van minimaal 1.000 m² die op normale wijze beheerd kunnen worden als hooiland (tractor en maaicombinatie) en dus ook vrij van puin of andere obstakels.  Heel grote percelen kunnen eventueel pleks- of strooksgewijs worden ingezaaid.
  • Er is voldoende kennis bij de groendienst/externe aannemer om het correcte beheer toe te passen en men beschikt over de nodige machines om het beheer correct uit te voeren. 
 •   

 Wat ondersteunen we in deze projecten? 

 • Natuurtechnische graafwerken (poelen, wadi’s, speelheuvels …) 
 • Onroerend goed: 
  • Plantgoed (aanbod KLE-soorten)
  • Zoemrijk graslandmengsel
  • Wilgenhutten 

 Wat ondersteunen we niet in deze projecten? 

 • Plantwerken: hiervoor kan de stad/gemeente beroep doen op haar eigen groendienst, vrijwilligers, sociale economie, … 
 • Roerend goed: 
  • Zitelementen of ander meubilair 
  • Speelelementen 
 • Paden- en weginfrastructuur 

Het Stadlandschap wil de focus vooral op kleinere projecten leggen. Wanneer de schaal van een project bijvoorbeeld betreft speelnatuur te groot wordt, gebeurt de planopmaak door een extern ontwerpbureau of dienst binnen de stad/gemeente. Het Stadlandschap kan wel als inhoudelijke en uitvoerende partner optreden als we van bij het ontwerp betrokken werden. 

Naast dit vast aanbod staat het Stadlandschap open voor leuke en nieuwe ideeën vanuit of via een stad/gemeente.  Beide partners kunnen dan in overleg treden om tot een project te komen dat door beide partijen gedragen wordt. 

 Heb je een idee of wil je graag meer info neem dan zeker contact met ons op via stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be  - T 056 23 49 86!